Ethiopia sub-districts (Wodera's)
Source: P. Ceccato, 20070905
files: GIS/ethiopia_new/New_Weredas

Ethiopia Districts (Zones)
20050802
files: GIS/ethiopia_new

Ethiopia Health District Administrative Boundaries
Emily Savory, e.c.savory@liverpool.ac.uk , 20041114
files: Ethiopia/GIS/NEW

Tigray Wards, 20050621
files: GIS/Tigray