Ethiopia Woredas (3rd Order Admin. Boundaries)
Source: Jemal Seid, EIAR, Ethiopia, 20181213
files: GIS/Ethiopia/Admin_2018