Ethiopia Woredas (3rd Order Admin. Boundaries)
Source: maplibrary.org, 20110516
files: GIS/Ethiopia/MapLibrary